මෙහි අඩංගු සියළු ගීත ඔබේ රසාස්වාදය වෙනුවෙන්ම පමණි. ගීතවල සියළුම අයිතීන් මුල් නිර්මාණකරුවන් සතුය. කරුණාකර වාණිජ අරමුණු වෙනුවෙන් යොදානොගන්න.

Apr 28, 2016

කොහා ඇවිත් ගේ දොරකඩ

ගීතයේ සියළුම අයිතීන් මුල් නිර්මාණ කරුවන් සතුය. වාණිජමය අරමුණු වෙනුවෙන් යොදා නොගන්න. ඔබේ රසවින්දනය වෙනුවෙන් පමණක් ගීතය අන්තර්ජාලයට එක්කලේ වසන්ත සුදසිංහ.