මෙහි අඩංගු සියළු ගීත ඔබේ රසාස්වාදය වෙනුවෙන්ම පමණි. ගීතවල සියළුම අයිතීන් මුල් නිර්මාණකරුවන් සතුය. කරුණාකර වාණිජ අරමුණු වෙනුවෙන් යොදානොගන්න.

ඉන්ද්‍රාණි විජේබණ්ඩාර (Indrani Wijebandara)

සිරිමා බෝ මුල

No comments:

Post a Comment