මෙහි අඩංගු සියළු ගීත ඔබේ රසාස්වාදය වෙනුවෙන්ම පමණි. ගීතවල සියළුම අයිතීන් මුල් නිර්මාණකරුවන් සතුය. කරුණාකර වාණිජ අරමුණු වෙනුවෙන් යොදානොගන්න.

කමල් ඩී. අතුකෝරාළ (Kamal D Athukorala)

බින්කුණ්ඩෝ බල බින්කුණ්ඩෝ

No comments:

Post a Comment