මෙහි අඩංගු සියළු ගීත ඔබේ රසාස්වාදය වෙනුවෙන්ම පමණි. ගීතවල සියළුම අයිතීන් මුල් නිර්මාණකරුවන් සතුය. කරුණාකර වාණිජ අරමුණු වෙනුවෙන් යොදානොගන්න.

පුන්‍යා කත්‍රීආරච්චි (Punya Kathriarachchi)

මට නොකියා ඔබ

 බකිණි ගහේ

No comments:

Post a Comment