මෙහි අඩංගු සියළු ගීත ඔබේ රසාස්වාදය වෙනුවෙන්ම පමණි. ගීතවල සියළුම අයිතීන් මුල් නිර්මාණකරුවන් සතුය. කරුණාකර වාණිජ අරමුණු වෙනුවෙන් යොදානොගන්න.

නිර්මලා රණසිංහ (Nirmala Ranasinghe)

 සූවිසි වරමින්
 සහය ගායනය : සුනිල් එදිරිසිංහ
(කුමාරදාස සපුතන්ත්‍රි/ ආචාර්ය රෝහණ වීරසිංහ)

No comments:

Post a Comment