මෙහි අඩංගු සියළු ගීත ඔබේ රසාස්වාදය වෙනුවෙන්ම පමණි. ගීතවල සියළුම අයිතීන් මුල් නිර්මාණකරුවන් සතුය. කරුණාකර වාණිජ අරමුණු වෙනුවෙන් යොදානොගන්න.

යූ.ඒ.එස්.පෙරේරා (U.A.S.Perera)

බොහොම ඈත ගම්මානෙක

No comments:

Post a Comment